Disponentförbundet uppmuntrar disponenterna till öppenhet och transparens i avtalen i husbolagen

Disponentförbundet som misstänks för en priskartell inom disponentbranschen uppmanar nu i sin tidning Kotitalo disponenter och husbolagens styrelser att gå igenom sina disponentavtal.  Den offentliga debatten just nu kan göra aktieägarna betänksamma och styrelsen kan få frågor om ämnet vid till exempel bolagsstämman.  Även Österbottens Fastighetsförening anser det vara högst troligt.  
Nyheter
09.04.2021

Disponentförbundet uppmuntrar disponenterna till öppenhet och transparens i avtalen i husbolagen

Disponentarvodet består av ett fast månadsarvode och separata debiteringar

Uppgifterna för disponentskap definieras på en allmän nivå i lagen om bostadsaktiebolag, men arvoden som betalas för disponentarbetet bestäms från fall till fall i ett disponentavtal som ingås mellan husbolaget och disponenten.  För att undvika missförstånd är det skäl att i avtalet skriva ut mycket tydligt vilka delområden inom disponentskapet som hör till det i avtalet definierade fasta månadspriset och vilka som faktureras separat enligt användning.  

Enligt rekommendationen om god förvaltningssed i husbolag (Taloyhtiön hyvä hallintotapa) som Fastighetsförbundet, Disponentförbundet, AKHA och justitieministeriet har gett ut tillsammans ska disponentavtalet alltid finnas skriftligen att tillgå för styrelsen.  Avtalet skulle vara bra att alltid också ge för kännedom till nya styrelsemedlemmar.  Om eventuella avtalsförändringar ska man komma överens tillsammans.  

Närmare information om konkurrensutsättning av disponentskap finns i Österbottens Fastighetsförenings medlemsmeddelande.

Gå till "Nyheter"