Korsnäståget i Vasa med i statens förortsutvecklingsprogram

För Korsnäståget och dess närområden i Vasa söker man mera livskraft med hjälp av statens förortsutvecklingsprogram. Målet för programmet som startade år 2020 är att förbättra välfärden och livskraften i de största städernas centrala förorter samt att trygga en god nivå för förorternas service och boende. Enligt en enkät som Österbottens Fastighetsförening genomförde i januari 2021 skulle ordförandena för medlemshusbolagen i Korsnäståget och dess närområden i detta nu ge området skolvitsordet 7. Områdets husbolag önskar förbättringar i lederna för lätt trafik och barnfamiljernas trivsel.
Nyheter
29.01.2021

Korsnäståget i Vasa med i statens förortsutvecklingsprogram

Statens förortsutvecklingsprogram pågår tre år, men det syftar också till nytta på längre sikt.  Utvecklingsprojektet för förorter som koordineras av miljöministeriet finns inskrivet i det nu gällande regeringsprogrammet och i programgenomförandet deltar bland annat flera ministerier samt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

Utvecklingsprojektet gällande Korsnäståget och dess närområden i Vasa valdes i början av år 2020 som enda projekt i Österbotten med i förortsprogrammet som delvis finansieras av staten.  Den totala kostnadsberäkning för Korsnästågets utvecklingsprojekt rör sig kring 2,5 miljoner euro och därav uppgår bidraget som ansöks från ARA till cirka 900 000 euro.

Österbottens Fastighetsförening anser att det är viktigt att förorterna utvecklas.  Statens bidrag som erhålls via ARA ökar också lönsamheten för stadens egen satsning, poängterar verksamhetsledare Arto Saarikoski.

 

Konkreta utvecklingsåtgärder till nytta för invånarna

För Korsnäståget och dess närområden har i projektet definierats mångsidiga utvecklingsmål.  Planerade åtgärder är bland annat belysnings- och reparationsarbeten på gångbanor och övergångsställen, förbättring av lekparker och iståndsättning av kollektivtrafikens hållplatser.  På området planeras också ett utegym, en kultur- och naturstig samt en hundpark.  Den allmänna trivseln ska ökas genom iståndsättning av S:ta Maria kyrkas ruiner.  Också på frisbeegolfbanans parkeringsplats och den intilliggande dammens område ska naturvårdande arbeten och förbättringar göras.  Andra viktiga utvecklingsteman är närskolorna, åldersvänlighet och tillgänglighet.

Korsnäståget har deltagit i ett förortsutvecklingsprojekt även åren 2013-2015, varvid tyngdpunkten vilade på ökning av de äldres och invandrarnas välfärd och delaktighet.  Nu betonar man i utvecklingsprojektet områdets alla invånares mera övergripande trivsel.  Orsaker till att Korsnäståget är ett lämpligt utvecklingsobjekt är bland annat de rimliga boendepriserna, närheten till naturen samt det goda läget i förhållande till viktiga arbetsplats- och serviceområden.  Den stora handelskoncentrationen som byggs i Liselund stärker för sin del områdets attraktivitet ytterligare.

Inom ramen för förortsutvecklingsprogrammet har bidrag också beviljats till flera forskningsprojekt.  Forskningsrönen stöder förortsutveckling och säkerställer att målen i programmet förverkligas även på längre sikt.  Under ledning av Vasa universitet är forskningsprojektet Lähiö-Inno med i projekthelheten.

 

Husbolagens ordförande gav nöjaktigt vitsord åt Korsnäståget och dess närområden

Ordförandena för medlemshusbolagen i Korsnäståget och dess närområden gav i enkäten i genomsnitt skolvitsordet 7 åt sitt bostadsområde. Det sämsta vitsordet som ordförandena gav var 5 och det bästa 8.

kaaviokouluarvosana sve

Ordförandena önskade av förortsprogrammet i första hand satsningar på reparation av och belysning vid lättrafikleder och övergångsställen. Hela hälften av de svarande lyfte upp dessa åtgärder bland de tre viktigaste utvecklingsobjekten.  Även teman som ansluter sig till barnfamiljer understöddes kraftigt.  Satsningar på närskolor och familje- och ungdomsarbete placerade sig högt bland önskemålen med 43 procent och iståndsättning av lekparker med 36 procent av ordförandena.

Ordförandenas toppönskningar skulle om de förverkligas förbättra möjligheterna till cykling och trafiksäkerhet på området samt barnens och barnfamiljernas trivsel och trygghet.  

kaavionummikolmep sve

Klicka på fotot för att se bilden i större storlek.


På Liselundsområdet ska en betydande handels- och servicekoncentration byggas, bland annat kommer Handelslaget KPO:s största Prisma att placeras där.  På området etableras också en stor Citymarket.  Cirka 86 procent av dem som svarade på enkäten ansåg att handelskoncentrationen som byggs i Liselund är minst en tämligen viktig sak.

kaavioliisanlehto sve

Enkäten sändes i januari 2021 till ordförandena i medlemshusbolagen inom postnummerområdena 65370-65380.  Av dem var det hela 47 procent som svarade på enkäten.  Österbottens Fastighetsförening tackar alla som svarade på enkäten för deras aktivitet.
 

Gå till "Nyheter"