Anvisningar för ansökan om rökförbud

 

Enligt bestämmelserna i tobakslagen som trädde i kraft i början av år 2017 kan husbolagen hos kommunen ansöka om rökförbud på lägenheternas balkonger, gårdsplaner som lägenheterna förfogar över samt inne i lägenheterna. Anvisningarna som gäller rökförbud utvidgades våren 2017 att förutom bostadsaktiebolag även gälla andra boendeformer, såsom hyreshusbolag. I praktiken är ansökningsförfarandet för rökförbud det samma i olika boendeformer. Skillnaderna gäller främst organet som svarar för bostadssammanslutningens beslutsfattande. Då det gäller hyreshusbolag är det också anmärkningsvärt att rökförbudet kan överenskommas redan i hyresavtalet.

Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira påminner om att hörandet av utrymmesinnehavarna har central betydelse vid beredningen av ansökningar om rökförbud i bostadssammanslutningar. Genom hörande i enlighet med anvisningarna säkerställer bostadssammanslutningarna en smidig behandling i kommunen. Fastighetsförbundet, Disponentförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira har i samarbete utarbetat anvisningar, som vägleder husbolagen vid ansökan om rökförbud och förenhetligar myndighetsbehandlingen av ärendet på nationell nivå.

Anvisningen är uppdelad i två delar. Den första delen är avsedd för husbolagen och gäller åtgärder i anslutning till rökförbud i husbolag. I den andra delen, som är avsedd för myndigheterna, redogörs för behandlingen i kommunen av rökförbudsansökan samt övervakningsåtgärder i anslutning till detta.

Enligt tobakslagen ska lägenhetens innehavare höras innan ansökan om förbud. Som bilaga till anvisningen finns en blankett som husbolagen kan använda för hörande enligt tobakslagen av lägenhetens innehavare samt exempel på hur blanketten fylls i. Dessutom finns en blankett för ansökan om förbud som bilaga. Blankettmallarna gör myndighetsbehandlingen av ansökan smidigare och minskar kostnaderna som behandlingen orsakar för husbolagen.

 

Verktyg

Bakgrundsinformation om ansökan om rökförbud

Anvisning om rökförbud till bostadssammanslutningar

Anvisning till myndigheterna om behandling av ansökan om rökförbud samt därtill ansluten övervakning

 

Bilagor

Blankett för hörande av lägenhetsinnehavaren enligt tobakslagen

Exempel på ifyllande av hörandeblankett inomhusutrymmen

Exempel på ifyllande av hörandeblankett balkong och gårdsplan

Ansökningsblankett för rökförbud till myndighet