Vasa Elektriska tar steg mot produktion av förbränningsfri fjärrvärme

Vasa Elektriska inleder två projekt, som främjar en minskning av stenkol i fjärrvärmeproduktionen. Arbets- och näringsministeriet har för projekten beviljat ett investeringsstöd på sammanlagt cirka 2,7 miljoner euro, med vilket fjärrvärmeproduktionen utvecklas mot andra lösningar än sådana som baserar sig på förbränning. Understödet beviljades för tillvaratagande av värme från avloppsvatten vid Påttska avloppsreningsverket och spillvärme från provkörningen av Wärtsiläs fartygsmotorer. Egna pengar behövs också, eftersom investeringsstödet täcker högst en tredjedel av projektkostnaderna.
Nyheter
17.12.2020

Vasa Elektriska tar steg mot produktion av förbränningsfri fjärrvärme

Stenkol ersätts med värmepumpar

En lag som riksdagen stiftade år 2019 förbjuder användningen av stenkol som bränsle för el- eller värmeproduktion i Finland från och med 1.5.2029.  Vasa Elektriska strävar efter att få slut på användningen av stenkol med en snabbare tidtabell före år 2024. Arbets- och näringsministeriet stöder två projekt, som främjar uppnåendet av målet.

-En snabb minskning av stenkolsförbränningen stöder också på ett betydande sätt Finlands mål om koldioxidneutralitet, eftersom nästan 40 procent av utsläppen från fjärrvärmeproduktionen kommer från stenkol, förklarar näringsminister Mika Lintilä.  

Enligt direktören för Vasa Elektriskas fjärrvärmeenhet Markus Tuomala är det för närvarande avloppsvattnet som kommer till Pått som har den största spillvärmeansamlingen i Vasaregionen.  

-Med värmepumpar som byggs i Påttska reningsverket och Wärtsiläs nya teknologi- och produktionscenter Smart Technology Hub kan man ersätta hela tio procent av Vasa Elektriskas nuvarande fjärrvärmeproduktion, summerar Tuomala.  

Värmen som produceras med värmepumparna kan också styras till värmeenergilagret i Vasklot, om den inte genast behövs för användning.  Vasklots värmeenergilager är till volymen Finlands största i bruk varande energilager.  Med värme som lagras i vattenfyllda bergrum kan man vid behov värma upp fjärrvärmeobjekt i nätverket i upp till fyra dagar.  

Framtiden är också beroende av reglering och beskattning

Enligt Markus Tuomala är de nu tagna lösningarna ännu bara dellösningar.  Vasa Elektriska siktar på att helt upphöra med användningen av stenkol och torv i Vasklot.  Produktionsformernas framtid är dock till stor del också beroende av reglering och beskattning av olika produktionsformer.  

-Värmepumparna som producerar fjärrvärme ökar säkert nu när de håller på att få industrins elskattebehandling.   Till exempel den spillvärme som uppstår i datacentraler och batterifabriker lönar det sig att ta till vara i fortsättningen.  Även stora geovärmeprojekt kan göra energibolagens väg mot koldioxidneutralitet snabbare, visionerar Tuomala.  

Vasa Elektriska kommer också i fortsättningen att öka den förbränningsfria värmeproduktionen.  Regleringen och beskattningen betjänar emellertid ännu inte till alla delar en övergång till förbränningsfri produktion.  

-Det lönar sig inte att värma upp vattenlagret i Vasklot med el som producerats med vindkraft på grund den stränga skattebehandlingen, harmas Tuomala.

Det lönar sig att utnyttja understöden

Av arbets- och näringsministeriet beviljade energi- och investeringsstöd kan ansökas för projekt som ersätter användningen av kol för energi fram till slutet av februari 2021. Förtur har projekt, där andra än förbränningsbaserade teknologier utnyttjas.

-För husbolagen i Österbotten och Mellersta Österbotten är det viktigt att fjärrvärmepriset också i fortsättningen hålls konkurrenskraftigt.  Det lönar sig att nu ansöka om investeringsstöd åtminstone för sådana projekt som i vilket fall som helst ska förverkligas under de närmaste åren.  Prislappen för användningen av kol stiger varje år och investeringsstöden är nödvändigtvis inte bestående, bedömer Österbottens Fastighetsförenings verksamhetsledare Arto Saarikoski.  

Gå till "Nyheter"