Föreningens stadgar

1 §

Föreningens namn är Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry, Österbottens Fastighetsförening rf.  Dess hemort är Vasa stad.  Föreningens verksamhetsområde omfattar landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten

Föreningen kan som medlem vara ansluten till nationella centralorganisationer.

 

2 §

Föreningens syfte är:

 • att utgöra en förenande länk för medlemmarna och bevaka deras allmänna och gemensamma intressen
 • att främja spridning av riktig information om angelägenheter som berör fastigheter och att inom sitt verksamhetsområde informera om ärenden, lagar, förordningar och kommunala föreskrifter gällande fastigheter
 • att bland medlemmarna väcka och upprätthålla intresse för frågor inom fastighetsbranschen samt att utveckla yrkeskunskapen inom branschen
 • att agera för gemensamma strävanden och mål inom fastighetsbranschen på ett sätt som främjar medlemmarnas intressen

 

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att

 • ordna rådgivning, diskussions- och föredragstillfällen, kurser och andra former av utbildning
 • informera om fastighetsärenden samt fungera som förbindelselänk mellan myndigheter och fastighetsrepresentanter samt stödja annan verksamhet som främjar föreningens syften
 • bevaka medlemmarnas intressen i alla ärenden som gäller arbetsförhållanden samt vid oenigheter som arbetsgivarpart samt ge handledning och råd till medlemmarna i att iaktta avtal och författningar
 • utarbeta undersökningar, statistik och utredningar som gäller fastighetsbranschen

För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer, testamenten och stödmedlemsavgifter samt äga fast och lös egendom.

 

3 §

Som ordinarie medlem eller provmedlem i föreningen kan bostads- eller fastighetsaktiebolag eller -andelslag, annan sammanslutning som verkar inom fastighetsbranschen, hyresvärd eller ägare av fastighet, byggnad eller lägenhet godkännas. Provmedlemmar kan godkännas för att prova på medlemstjänster enligt av styrelsen uppsatta specialvillkor under tiden september-december.

Som stödmedlem i föreningen kan ett företag eller en sammanslutning med rättsförmåga som verkar inom fastighetsbranschen godkännas.

Medlemmarna godkänns och utesluts av föreningens styrelse.

En medlem som trots uppmaning försummar sin skyldighet att betala medlemsavgift under en tid av ett år kan av styrelsen anses ha utträtt vid utgången av det kalenderår för vilket medlemsavgiften är obetald.

En medlem kan uteslutas, om medlemmen genom sin verksamhet väsentligt skadar föreningen.  En utesluten medlem har rätt att hänskjuta uteslutningen till avgörande vid föreningen närmast följande möte genom att framställa ett skriftligt yrkande om detta hos styrelsen inom två veckor från att medlemmen fick kännedom om uteslutningsbeslutet.

Om en medlem vill utträda ur föreningen ska medlemmen meddela sitt utträde skriftligt till föreningens styrelse eller ordförande eller lämna meddelande om utträdet för anteckning i föreningens mötesprotokoll.   Utträdet träder i kraft i början av det kalenderår som närmast följer efter anmälan om utträde.

En medlem som har uteslutits, anses ha utträtt eller som har utträtt är skyldig att betala sina medlemsavgifter som förfaller till betalning under uteslutnings- eller utträdesåret och före det.

Styrelsen har rätt att kalla en person som på ett betydande sätt har främjat föreningens verksamhet till hedersmedlem i föreningen.  På förslag av föreningens styrelse har föreningsmötet rätt att kalla en person som i egenskap av styrelseordförande på ett betydande sätt har främjat föreningens verksamhet till hedersordförande i föreningen.  Hedersordförande och hedersmedlem är inte skyldiga att betala medlemsavgift.

 

4 §

Ordinarie medlem är skyldig att årligen till föreningen betala en medlemsavgift, som baserar sig på volymen av de fastigheter, byggnader eller lägenheter som medlemmen äger eller besitter eller på antalet uthyrda lägenheter.

Provmedlemmar är inte skyldiga att betala medlemsavgift under provtiden. Efter provtiden ändras provmedlemskapet till ordinarie medlemskap, om medlemskapet inte har sagts upp innan provtiden går ut.

Beslut om storleken på de ordinarie medlemmarnas och stödmedlemmarnas medlemsavgifter för följande kalenderår fattas på föreningens årsmöte.

Medlem ska meddela föreningen förändringar i uppgifterna som påverkar medlemsavgiftens storlek årligen före utgången av januari.

 

5 §

Föreningens organ är föreningsmötet och föreningens styrelse.  Den högsta beslutanderätten utövas av föreningsmötet.

 

6 §

Föreningen håller årligen ett ordinarie möte. Årsmötet, som vid ifrågavarande tillfälle väljer en ordförande och en sekreterare för mötet, hålls före utgången av juni.

Extra möte hålls, om föreningsmötet så beslutar eller styrelsen anser att det är nödvändigt eller minst 1/10 av de föreningsmedlemmar som använder sin rösträtt begär det för behandling av ett särskilt angivet ärende.  Denna begäran ska skriftligen framställas till styrelsen och i den ska nämnas för behandling av vilka ärenden mötet önskas.   Styrelsen ska då utan dröjsmål sammankalla föreningsmötet.

 

7 §

Kallelse till föreningsmötena ska tillställas varje medlem tidigast trettio (30) dygn och senast tio (10) dygn före mötet i postat brev, medlemsmeddelande eller per e-post till den adress som medlemmen har uppgett eller i tidningsannons, som ska publiceras i dagstidning som allmänt utkommer inom föreningens verksamhetsområde inom ramen för de ovan nämnda tidsgränserna.

 

8 §

På föreningens årsmöte

ska framläggas:

 

 1. styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under det föregående kalenderåret
 2. bokslut för det föregående räkenskapsåret
 3. revisionsberättelse

 

ska beslutas om:

 1. fastställande av bokslutet
 2. beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen, verksamhetsledaren och andra ansvarsskyldiga
 3. medlemsavgiftens storlek för det följande kalenderåret
 4. innevarande års budget
 5. innevarande års verksamhetsplan

 

ska fastställas:

 1. styrelsemedlemmarnas arvoden
 2. styrelsemedlemmarnas antal

 

ska väljas

 1. nödvändigt antal styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
 2. en revisor och en suppleant för denna för att granska den pågående räkenskapsperiodens räkenskaper och förvaltning

 

ska behandlas:

 1. övriga i kallelsen nämnda ärenden

Ett ärende, som en medlem vill få till behandling på föreningens ordinarie möte, ska framställas skriftligen till föreningens styrelse i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

9 §

Som föreningens lagstadgade förvaltningsorgan, företrädare och skötare av ärenden fungerar föreningens styrelse.  Styrelsen väljs på föreningens ordinarie möte.

Till styrelsen hör minst 6 och högst 12 medlemmar.

Medlemmarna väljs för två år åt gången, så att mandattiden upphör vid slutet av det andra årsmötet efter valet och i tur att avgå är årligen hälften av medlemmarna.  Turen att avgå bestäms det första året genom lottning och därefter i turordning.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande, som också kallas föreningsordförande samt en vice ordförande för denna.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden medräknad minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande vid mötet.

 

10 §

Styrelsen har i uppgift bland annat att

 1. leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och besluten vid föreningsmötena
 2. bereda ärendena som ska behandlas vid föreningsmötena
 3. vid behov välja ett arbetsutskott till hjälp för styrelsen
 4. anta och avskeda föreningens verksamhetsledare och övriga nödvändiga funktionärer
 5. bestämma verksamhetsledarens uppgifter och avlöning/arvoden samt övervaka föreningens funktionärers arbete
 6. tillsätta olika tillfälliga och permanenta beredningsorgan ock kommittéer som verksamheten förutsätter
 7. godkänna och entlediga föreningens medlemmar
 8. kalla föreningens hedersmedlemmar och framlägga förslag om hedersordförande till årsmötet
 9. företräda föreningen.

 

11 §

Föreningen kan vid behov ha ett styrelsens arbetsutskott, till vilket förutom föreningens ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare hör ett antal medlemmar som styrelsen beslutat och valt fram till följande årsmöte.   Arbetsutskottet är beslutfört, när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande.

Arbetsutskottet samlas på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller verksamhetsledaren.

Arbetsutskottet har i uppgift att leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningsmötets och styrelsens beslut samt att bereda ärenden till styrelsens möten.

 

12 §

Ledare av föreningens praktiska verksamhet är föreningens verksamhetsledare.

Verksamhetsledarens uppgifter

 1. Sköter föreningens löpande förvaltning och föreningens kontor i enlighet med styrelsens och arbetsutskottets anvisningar och föreskrifter
 2. Ansvarar för att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv samt för föreningens utvecklingsverksamhet
 3. Fungerar som sekreterare vid styrelsens, arbetsutskottets samt eventuella andra kommittéers möten samt presenterar och bereder vid behov ärenden som behandlas på dessa
 4. Ordnar föreningens skötsel av ekonomin och bokföringen på ett pålitligt sätt
 5. Har hand om informationsförmedlingen som verksamheten förutsätter mellan samhället, branschens centralorganisationer och medlemskåren
 6. Fungerar som arbetsgivarombud inom branschen på föreningens verksamhetsområde, om inte föreningens styrelse beslutar annorlunda

 

13 §

Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande eller verksamhetsledare var och en ensam eller vice ordförande tillsammans med verksamhetsledaren eller en av styrelsen berättigad person.

 

14 §

På föreningsmötena har varje ordinarie medlem en röst. Hedersordförande, hedersmedlemmar, provmedlemmar och stödmedlemmar har dock ingen rösträtt.  Medlem kan utöva sin rösträtt genom förmedling av ett ombud.

På föreningens medlem ska ingen, till exempel medlem, ombud eller lagstadgad företrädare, rösta med mera än 1/10 av mötesdeltagarnas sammanlagda röstetal.

För att kunna utöva rösträtt på mötet ska medlem på förhand meddela föreningen sitt deltagande i mötet senast den dag som nämns i möteskallelsen.

 

15 §

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet ska vara färdigt före utgången av april.  Föreningens bokföringsböcker med verifikat och andra nödvändiga handlingar ska överlämnas till revisorn senast den 15 maj.

 

 16 §

Föreningen har en revisor och en suppleant för denna.  Revisorn väljs för att granska den pågående räkenskapsperiodens räkenskaper och förvaltning. Revisorns mandattid upphör vid slutet av föreningens följande årsmöte.  

 

17 §

Revisorn ska efter att revisionen utförts avge sin berättelse om revisionen till styrelsen före utgången av maj.

 

18 §

Dessa stadgar kan ändras med föreningsmötets beslut, om minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna understöder en ändring på mötet.

 

19 §

Föreningen kan upplösas med beslut av två föreningsmöten som hålls med minst trettio (30) dagars mellanrum, om minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna understöder en upplösning på bägge mötena.

 

20 §

Om föreningens upplöses överlåts föreningens medel till verksamhet som främjar föreningens syfte på det sätt som det senare föreningsmötet som beslutar om upplösningen bestämmer.  Om föreningen läggs ner används medlen för samma ändamål.

 

Uppdaterats 2.1.2023.