Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry, Österbottens Fastighetsförening rf. Sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-aluetta ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin keskusjärjestöihin.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja
 • edistää oikean tiedon leviämistä kiinteistöjä koskevissa asioissa ja tiedottaa kiinteistöjä koskevista kysymyksistä, laeista, asetuksista ja kunnallisista määräyksistä toimintaalueellaan
 • herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistöalan kysymyksiin sekä kehittää alan ammattitaitoa
 • toimia kiinteistöalan yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi jäsenten edun mukaisella tavalla

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja muita
  koulutustilaisuuksia
 • tiedottamalla kiinteistöasioista sekä toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen
  edustajien yhdyssiteenä sekä tukemalla muuta yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää
  toimintaa
 • valvomalla jäsentensä etuja kaikissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa ja
  erimielisyyksissä työnantajapuolena sekä ohjaamalla ja neuvomalla jäseniä sopimusten
  ja säädösten noudattamiseen
 • tekemällä kiinteistöalaa koskevia tutkimuksia, tilastointeja ja selvityksiä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja kannatusjäsenmaksuja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

 

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta, muu kiinteistöalalla toimiva yhteisö, vuokranantaja tai kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston omistaja. Koejäseniä voidaan hyväksyä kokeilemaan jäsenpalveluita hallituksen asettamilla reunaehdoilla syys-joulukuun välisinä aikoina.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yritys tai yhteisö.

Jäsenen hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Sellainen jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta jäsenmaksuvelvoitteensa suorittamatta vuoden ajalta, voidaan hallituksen toimesta katsoa eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jonka jäsenmaksu on suorittamatta.

Jäsen voidaan erottaa, jos tämä huomattavasti vahingoittaa toiminnallaan yhdistystä. Erotetulla jäsenellä on oikeus alistaa erottaminen yhdistyksen lähinnä seuraavan kokouksen ratkaistavaksi tekemällä siitä hallitukselle kirjallisen vaatimuksen kahden viikon kuluessa siitä, kun hän sai tiedon erottamispäätöksestä.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, sen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan eroamisilmoitusta lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Erotettu, eronneeksi katsottu tai eronnut jäsen on velvollinen maksamaan erottamis- tai eroamisvuonna erääntyvät ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa.

Hallituksella on oikeus kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen toimintaa merkittävästi edistänyt henkilö. Yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksella on oikeus kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi henkilö, joka on hallituksen puheenjohtajana edistänyt merkittävästi yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

4 §

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen omistamien tai hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten tai huoneistojen tilavuuteen tai vuokralle annettujen huoneistojen lukumäärään.

Koejäsenillä ei ole koeaikana jäsenmaksuvelvollisuutta. Koeajan jälkeen koejäsenyys vaihtuu varsinaiseksi jäsenyydeksi, ellei jäsenyyttä ole irtisanottu ennen koeajan päättymistä.

Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet seuraavaa kalenterivuotta varten päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jäsenen tulee ilmoittaa yhdistykselle jäsenmaksun suuruuteen vaikuttavien tietojen muutoksista vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

 

5 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

 

6 §

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous, joka kulloinkin valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin, pidetään ennen kesäkuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutta käyttävistä jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asioiden käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen tulee tällöin kutsua viipymättä yhdistyksen kokous koolle.

 

7 §

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kullekin jäsenelle aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta ja viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä, jäsentiedotteella tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella, joka on julkaistava yhdistyksen toimialueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä edellä mainittujen aikamäärien puitteissa.

 

8 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa on

Esitettävä:

 1. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
 2. Tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta
 3. Tilintarkastuskertomus

 

Päätettävä:

 1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta
 2. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille
 3. Seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudesta
 4. Kuluvan vuoden talousarviosta
 5. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta

 

Määrättävä:

 1. Hallituksen jäsenten palkkiot
 2. Hallituksen jäsenten lukumäärä

 

Valittava:

 1. Tarvittava määrä hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle
 2. Yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan meneillään olevan tilikauden tilejä ja hallintoa

 

Käsiteltävä:

 1. Muut kutsussa mainitut asiat

Asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

9 §

Yhdistyksen lakimääräisenä hallintoelimenä, edustajana ja asioiden hoitajana toimii yhdistyksen hallitus. Se valitaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 12 jäsentä.

Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä ja erovuorossa on vuosittain puolet jäsenistä. Erovuoroisuus määrätään ensimmäisenä vuonna arpomalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä tälle varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

 

10 §

Hallituksen tehtävänä on mm.:

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
 2. Valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäviksi tulevat asiat.
 3. Valita tarvittaessa hallituksen avuksi työvaliokunta.
 4. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 5. Määritellä toiminnanjohtajan tehtävät ja palkkaus / palkkiot sekä valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden työskentelyä.
 6. Asettaa erilaiset toiminnan edellyttämät tilapäiset ja pysyvät valmisteluelimet ja toimikunnat.
 7. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
 8. Kutsua yhdistyksen kunniajäsenet ja tehdä esitys kunniapuheenjohtajista vuosikokoukselle.
 9. Edustaa yhdistystä.

 

11 §

Yhdistyksellä voi tarvittaessa olla hallituksen työvaliokunta, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi hallituksen päättämä ja valitsema määrä jäseniä aina seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta.

Työvaliokunnan tehtävänä on ohjata yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksien mukaisesti sekä  valmistella asiat hallituksen kokouksiin.

 

12 §

Yhdistyksen toiminnan käytännön johtajana on yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajan tehtävät:

 1. Hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja yhdistyksen toimistoa hallituksen ja työvaliokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
 2. Vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta.
 3. Toimia sihteerinä hallituksen, työvaliokunnan sekä mahdollisesti muiden toimikuntien kokouksissa sekä tarvittaessa esitellä ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 4. Järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla.
 5. Huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, alan keskusjärjestöjen ja jäsenkunnan välillä.
 6. Toimia alan työnantaja-asiamiehenä yhdistyksen toimialueella, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä.

 

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.

 

14 §

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, koejäsenillä ja kannatusjäsenillä äänioikeutta ei kuitenkaan ole. Jäsen voi käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä.

Yhdistyksen kokouksessa älköön kukaan, esimerkiksi jäsen, asiamies tai lakimääräinen edustaja, äänestäkö enemmällä kuin 1/10 kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava yhdistykselle etukäteen osallistumisestaan kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

 

15 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen on oltava valmiina huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään toukokuun 15 päivään mennessä.

 

16 §

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastaja valitaan tarkastamaan meneillään olevan tilikauden tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy yhdistyksen seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

 

17 §

Tilintarkastajan tulee tilintarkastuksen suoritettuaan antaa kertomuksensa tarkastuksesta hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

 

18 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta kokouksessa.

 

19 §

Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista kummassakin kokouksessa.

 

20 §

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan siten kuin purkamisesta päättävä yhdistyksen jälkimmäinen kokous määrää. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Päivitetty 2.1.2023.